генеральний план

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану села   Новоселівка  Любашівського   району Одеської області

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є  Новоселівська  сільська рада      Любашівського      району Одеської області.

Виконавець – ТОВ  «Іллічівськпроект»

Вид та основні цілі Генерального плану, як документу державного планування

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Строк дії генерального плану не обмежується.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Генеральним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Також на підставі генерального плану можуть бути розроблені детальні плани територій у межах населеного пункту, які згідно зі ст.19, зокрема, уточнюють положення Генерального плану населеного пункту та визначають планувальну організацію і розвиток частини території.

План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон (Стаття 18 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

 • відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;
 • планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);
 • охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у селі  Новоселівка  сільської ради Любашівського   району Одеської області.

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, з якими стикається село                       , є:

 1. Водні ресурси
 • відсутність централізованої каналізації в населеному пункті
 • відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг
 1. Земельні ресурси
 • інтенсивне сільськогосподарське використання земель
 • зниження родючості ґрунтів
 • водна ерозія
 • забруднення пов’язане з виробничими та комунальними територіями
 1. Здоров’я населення
 • незадовільна якість питної води
 • брак відповідним чином обладнаних місць відпочинку
 1. Зелене господарство
 • незадовільний стан озеленення території населеного пункту

5.    Поводження з відходами

 • нездійснення роздільного збору ТПВ
 • несанкціоноване розміщення полігонів/звалищ твердих побутових відходів населення

                    Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Генерального плану населеного пункту, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Програма поводження з твердими побутовими відходами в Одеській області на 2018-2022 роки, районна програма «Розвитку земельних відносин та охорони земель на 2016-2020 роки», «Питна вода в Любашівському районі» на 2011-2013 роки і період до 2020 року».

Таблиця 1

Цілі охорони довкілля

 відносно виявлених екологічних проблем території

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

Водні ресурси

Забруднення стічними водами, які утворюються в процесі життєдіяльності населення та господарств.

Відсутність водопровідної та каналізаційної мережі.

Збереження водного балансу, відновлення, підтримка в належному стані джерел питної води.

Будівництво каналізаційних мереж.

 

Земельні ресурси

Інтенсивне сільськогосподарське використання земель, наднормативне внесення отрутохімікатів, мінеральних добрив, зниження родючості ґрунтів, водна ерозія.

Виробничі та комунальні території, які забруднюють земельні ресурси.

Охорона і раціональне використання земель.

Покращення стану  земель шляхом ліквідації стихійних полігонівзвалищ ТПВ, запобігання їх утворенню.

Зелене господарство

Незадовільний стан озеленення території населеного пункту.

 

Покращення стану зелених насаджень на території населеного пункту за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон.

Поводження з відходами

Несанкціоновані сміттєзвалища, відсутність роздільного збору ТПВ.

Охоплення населення на 100% послугами з вивезення ТПВ; створення інфраструктури з переробки відходів; ліквідація всіх несанкціонованих сміттєзвалищ.

Перелік та обсяг інформації

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • лабораторні дослідження стану довкілля,
 • дані моніторингу стану довкілля,
 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля,
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із виконанням Генерального плану, наступні:

 • влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;
 • влаштування водопровідного господарства, що дасть змогу підвищити якість питної води;
 • відновлення та створення нових площ зелених насаджень, зон рекреаційного призначення, що забезпечуватиме зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище від забруднення автотранспортом та викидів зі сторони промислових підприємств;
 • звільнення території села від несанкціонованих полігонів/сміттєзвалищ позитивно вплине на всі сфери довкілля та здоров’я населення.

Розгляд альтернатив

У контексті СЕО Генерального плану села  Новоселівка  з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

        Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

66540, Одеська обл.,  Любашівський  р-н, с.     Новоселівка, вул. Молодіжна, 2 

Строки подання 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Новоселівка            (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

Логін: *

Пароль: *